Echipa Contabilii.ro

CodFiscal_01.01.2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Obligaţii declarative cu termene în luna ianuarie 2012 1705
2 Prevederi speciale 1106
3 Depunerea declaraţiilor 1393
4 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale 1567
5 Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 1243
6 Se exceptează de la plata contribuţiilor sociale 1582
7 Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, 1180
8 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) 1068
9 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11 986
10 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 941
11 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 873
12 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 849
13 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8 891
14 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5 830
15 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3 817
16 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2 778
17 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1 858
18 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor - 01.01.2012 1998
19 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale - 01.01.2012 1982
20 Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului - 01.01.2012 922
21 Infracţiuni - noutati 01.01.2012 1012
22 Măsuri de simplificare TVA - noutati 01.01.2012 1829
23 Declaraţia recapitulativă 1081
24 Decontul special de taxă şi alte declaraţii 917
25 Decontul de taxă 910
26 Perioada fiscală 893
27 Evidenţa operaţiunilor 1008
28 Alte documente 899
29 Facturarea 1209
30 Prevederi generale referitoare la înregistrare 929
31 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii 1052
32 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 945
33 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 925
34 Regimul special pentru aurul de investiţii 1018
35 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi 937
36 Regimul special pentru agenţiile de turism 918
37 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 977
38 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă 903
39 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 940
40 Art. 145. -Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. 1074
41 Art. 141. -Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării TVA 1451
42 Art. 140. -Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. 981
43 Art. 137. -Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării TVA 1229
44 Art. 134. - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată i 1053
45 Art. 132. - Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei 1017
46 Art. 131. -Importul de bunuri TVA 980
47 Art. 130^1. -Achiziţiile intracomunitare de bunuri 951
48 Art. 130. -Schimbul de bunuri sau servicii 937
49 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 952
50 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 864
51 Art. 128. - Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA 1038
52 Art. 127. - Persoane impozabile şi activitatea economică 1004
53 Art. 126. - Operaţiuni impozabile TVA 908
54 Art. 125. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată 883
55 Art. 124^28. -Art. 124^41. - Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe 974
56 Art. 124^18. - Art. 124^27. - Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate 996
57 Art. 124^1. - Art. 124^17. - Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri 703
58 Art. 122- 124 - Impozitul pe reprezentanţe 1022
59 Art. 113 - 121 - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 977
60 Art. 112^11. -Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale 970
61 Art. 112^10. - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere 871
62 Art. 112^9. -Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 664
63 Art. 112^8. -Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 867
64 Art. 112^7. -Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 1019
65 Art. 112^6. -Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro 889
66 Art. 112^5. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. 811
67 Art. 112^4. -Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. 906
68 Art. 112^3. -Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă 906
69 Art. 112^2. -Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii 917
70 Art. 112^1. - Definiţia microîntreprinderii 832
71 Art. 102. Abrogat 866
72 Art. 101. Abrogat 802
73 Art. 100. Abrogat 862
74 Art. 99 Abrogat 853
75 Art. 98 Abrogat 984
76 Art. 97 Abrogat 797
77 Art. 96 Abrogat 896
78 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 904
79 Art. 94 Dispoziţii tranzitorii 863
80 Art. 93. -Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 893
81 Art. 92 Abrogat 884
82 Art. 91 - Creditul fiscal extern 884
83 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 883
84 Art. 89 - Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 87, 88 şi la titlul V, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu. 949
85 Art. 88. -Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. 955
86 Art. 87 -Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 893
87 Art. 86 -Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 923
88 Art. 85 - Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţ 870
89 Art. 84 - Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 953
90 Art. 83. -Declaraţia privind venitul realizat 973
91 Art. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 946
92 Art. 81 - Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit 929
93 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 825
94 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 911
95 Art. 79^1. -Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 830
96 Art. 79 - Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. 846
97 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 878
98 Art. 77^3 - Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 876
99 Art. 77^2. - Rectificarea impozitului 960
100 Art. 77^1. -Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 949
101 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 862
102 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 927
103 Art. 75. - Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. 901
104 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 962
105 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 847
106 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 898
107 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 938
108 Art. 70^1. - Abrogat 906
109 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 900
110 Art. 69. -Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 829
111 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 886
112 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 852
113 Art. 67^1. - Abrogat 848
114 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 887
115 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 890
116 Art. 65- Definirea veniturilor din investiţii 789
117 Art. 64. - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 875
118 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 843
119 Art. 62^3. - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal 881
120 Art. 62^2. - Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 838
121 Art. 62^1. -Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit 1004
122 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 844
123 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 1013
124 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 843
125 Art. 59. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii 817
126 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modifică 818
127 Art. 58. - Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 1031
128 Art. 57 - Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 916
129 Art. 56 - Deducere personală 1038
130 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 978
131 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 816
132 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 824
133 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 789
134 Art. 52. -Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 821
135 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 814
136 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 872
137 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 877
138 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 890
139 Art. 47 - Abrogat 908
140 Art. 46 - Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adi 867
141 Art. 45 - Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. 870
142 Art. 44 - Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 955
143 Art. 43. - Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile 869
144 Art. 42^1. - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie 845
145 Art. 42 - Venituri neimpozabile 937
146 Art. 41 - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit 766
147 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 851
148 Art. 39 - Contribuabili Impozitul pe venit 919
149 Art. 38. - Dispoziţii tranzitorii 903
150 Art. 37^1. -Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate 902
151 Art. 37. - Pierderi fiscale din perioadele de scutire 826
152 Art. 36. - Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende 868
153 Art. 35. - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit 824
154 Art. 34. - Declararea şi plata impozitului pe profit 956
155 Art. 33. - lipsa 841
156 Art. 32. - Pierderi fiscale externe 774
157 Art. 31. - Credit fiscal 1065
158 Art. 30. - Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 846
159 Art. 29. -Veniturile unui sediu permanent 869
160 Art. 28^2. - Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat 892
161 Art. 28^1. - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene 864
162 Art. 28. - Asocieri fără personalitate juridică 875
163 Art. 27^1. - Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 759
164 Art. 27. - Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 901
165 Art. 26. -Pierderi fiscale 858
166 Art. 25^1. - Contracte de fiducie 872
167 Art. 25. - Contracte de leasing 903
168 Art. 24. - Amortizarea fiscală 1038
169 Art. 23. - Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 886
170 Art. 22. -Provizioane şi rezerve 996
171 Art. 21. - Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 1134
172 Art. 20^1. - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 989
173 Art. 20. - Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: 960
174 Art. 19^3. -Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară 946
175 Art. 19^2. -Scutirea de impozit a profitului reinvestit 811
176 Art. 19^1. - Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare 796
177 Art. 19. -Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile n 1075
178 Art. 18. -Impozit minim 907
179 Art. 17 - Cotele de impozitare 878
180 Art. 16. -Anul fiscal 874
181 Art. 15. -Scutiri 941
182 Art. 14. - Impozitul pe profit se aplică după cum urmează: 988
183 Art. 13. -Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: 828
184 Art. 12^1. -Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene 805
185 Art. 12. - Venituri obţinute din România 846
186 Art. 11. - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 1077
187 Art. 10. -veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură. 889
188 Art. 9. -Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 856
189 Art. 8. - Definiţia sediului permanent 1028
190 Art. 7. - Definiţii ale termenilor comuni 832
191 Art. 6. - Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 900
192 Art. 5. - Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine 842
193 Art. 4. - Modificarea şi completarea Codului fiscal 883
194 Art. 3. - Principiile fiscalităţii 1029
195 Art. 2. - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal 1005
196 Art. 1. - Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 891