Echipa Contabilii.ro

Regulamentul (UE) nr. 662/2010 - modificare IFRS 1

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Regulamentul (UE) nr. 662/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea IFRIC 19 a Comitetului pentru interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:01:RO:HTML

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate [1], în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei [2] au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2) La 26 noiembrie 2009, Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) a publicat Interpretarea 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii, denumită în continuare "IFRIC 19". IFRIC 19 oferă îndrumări cu privire la modul în care un debitor trebuie să își contabilizeze instrumentele de capitaluri proprii emise pentru a stinge total sau parțial o datorie financiară în urma renegocierii termenilor datoriei.

(3) Consultarea Grupului de experți tehnici (TEG) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) confirmă faptul că IFRIC 19 îndeplinește criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. În conformitate cu Decizia 2006/505/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea și neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) [3], Grupul de examinare a avizelor privind standardele contabile a analizat avizul EFRAG privind adoptarea și a confirmat Comisiei că acesta este echilibrat și obiectiv.

(4) Adoptarea IFRIC 19 implică unele modificări ale Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 pentru a asigura consecvența între standardele de contabilitate în cauză.

(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie modificat în consecință.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

1. Interpretarea IFRIC 19 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară este inserată conform anexei la prezentul regulament;

2. Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 se modifică conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Societățile aplică IFRIC 19 și modificarea adusă IFRS 1, conform anexei la prezentul regulament, cel mai târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează după 30 iunie 2010.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel Barroso

[1] JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

[2] JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

[3] JO L 199, 21.7.2006, p. 33.

--------------------------------------------------

ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IFRIC 19 | Interpretarea IFRIC 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii |

IFRS 1 | Amendament la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară |

Se permite reproducerea în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB la adresa www.iasb.org

INTERPRETAREA IFRIC 19

Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii

REFERINȚE

- Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

- IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni

- IFRS 3 Combinări de întreprinderi

- IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare

- IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile și erori

- IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare

- IAS 39 Instrumente financiare: Recunoaștere și evaluare

CONTEXT

1 Un debitor și un creditor pot renegocia termenii unei datorii financiare, rezultatul fiind că debitorul își stinge parțial sau total datoria către creditor utilizând instrumente de capitaluri proprii. Aceste tranzacții sunt uneori denumite "swap-uri datorii pentru capitaluri proprii". IFRIC a primit cereri pentru a oferi îndrumări privind contabilitatea unor asemenea tranzacții.

DOMENIU DE APLICARE

2 Prezenta interpretare tratează contabilizarea de către o entitate atunci când termenii datoriei financiare sunt renegociați, rezultatul fiind că entitatea emite instrumente de capitaluri proprii unui creditor al său pentru a stinge parțial sau total datoria financiară. Interpretarea nu tratează contabilizarea de către creditor.

3 O entitate nu trebuie să aplice prezenta interpretare tranzacțiilor în situația în care:

(a) creditorul este și un acționar direct sau indirect și acționează în calitatea sa de acționar direct sau indirect existent;

(b) creditorul și entitatea sunt controlați de același terț sau aceiași terți înainte și după tranzacție, iar fondul tranzacției include o distribuire de acțiuni de către entitate sau o contribuție la capitalurile proprii ale entității;

(c) stingerea datoriei financiare prin emiterea de acțiuni este în concordanță cu termenii inițiali ai datoriei financiare.

ASPECTE TRATATE

4 Prezenta interpretare tratează următoarele aspecte:

(a) Instrumentele de capitaluri proprii ale entității emise pentru a stinge parțial sau total o datorie financiară reprezintă o contravaloare plătită în conformitate cu punctul 41 din IAS 39?

(b) Cum trebuie o entitate să evalueze inițial instrumentele de capitaluri proprii emise pentru a stinge aceste datorii financiare?

(c) Cum trebuie să contabilizeze o entitate diferența dintre valoarea contabilă a datoriei financiare stinse și valoarea evaluată inițial a instrumentelor de capitaluri proprii emise?

CONSENS

5 Emiterea de instrumente de capitaluri proprii către un creditor pentru a stinge parțial sau total o datorie financiară reprezintă o contravaloare plătită în conformitate cu punctul 41 din IAS 39. O entitate trebuie să elimine o datorie financiară (sau o parte a unei datorii financiare) din situația poziției sale financiare dacă și numai dacă aceasta este stinsă în conformitate cu punctul 39 din IAS 39.

6 Atunci când instrumentele financiare de capitaluri proprii emise către un creditor pentru a stinge total sau parțial o datorie financiară sunt recunoscute inițial, o entitate trebuie să le evalueze la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii emise, cu excepția cazului în care respectiva valoare justă nu poate fi evaluată în mod fiabil.

7 Dacă valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii emise nu poate fi evaluată în mod fiabil, instrumentele de capitaluri proprii trebuie evaluate pentru a reflecta valoarea justă a datoriei financiare stinse. Pentru evaluarea valorii juste a unei datorii financiare stinse care are un element care poate fi caracterizat "la vedere" (de exemplu un depozit la vedere), punctul 49 din IAS 39 nu se aplică.

8 Dacă datoria financiară este stinsă doar parțial, entitatea trebuie să evalueze dacă o parte a contravalorii plătite este legată de o modificare a termenilor datoriei neachitate. Dacă o parte a contravalorii plătite este într-adevăr legată de o modificare a termenilor datoriei rămase, entitatea trebuie să aloce contravaloarea plătită între partea stinsă din datorie și partea neachitată a acesteia. În efectuarea acestei alocări entitatea trebuie să ia în considerare toți factorii și toate circumstanțele relevante aferente tranzacției.

9 Diferența dintre valoarea contabilă a datoriei financiare (sau a părții din datoria financiară) stinse și contravaloarea plătită trebuie recunoscută în profit sau pierdere, în conformitate cu punctul 41 din IAS 39. Instrumentele de capitaluri proprii emise trebuie recunoscute inițial și evaluate la data la care se stinge datoria (sau o parte din aceasta).

10 Când se stinge doar o parte din datoria financiară, contravaloarea trebuie alocată în conformitate cu punctul 8. Contravaloarea alocată datoriei rămase trebuie să facă parte din evaluarea efectuată pentru a stabili dacă termenii datoriei rămase au fost modificați în mod substanțial. Dacă datoria rămasă a fost modificată în mod substanțial, entitatea trebuie să contabilizeze modificarea drept stingerea datoriei inițiale și recunoașterea unei noi datorii, conform prevederilor de la punctul 40 din IAS 39.

11 O entitate trebuie să prezinte un profit sau o pierdere recunoscute în conformitate cu punctele 9 și 10 ca un element-rând separat din profit sau pierdere sau din note.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII

12 O entitate trebuie să aplice prezenta interpretare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2010 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezenta interpretare pentru o perioadă care începe înainte de 1 iulie 2010, ea trebuie să prezinte acest fapt.

13 O entitate trebuie să aplice modificarea unei politici contabile în conformitate cu IAS 8 de la începutul primei perioade comparative prezentate.

--------------------------------------------------

Anexă

Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Amendamentul din prezenta anexă trebuie să se aplice perioadelor anuale care încep la 1 iulie 2010 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezenta interpretare pentru o perioadă anterioară, aceste amendamente trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară.

Se adaugă un titlu și punctul D25 la anexa D.

Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii

D25 O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate aplica dispozițiile tranzitorii din IFRIC 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii.