Echipa Contabilii.ro

Analiza pe bilant. Indicatori financiari cheie in evaluarea unei companii. Tehnici de analiza financiara a unei firme pe baza Bilantului Contabil

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Analiza pe bilant. Indicatori financiari cheie in evaluarea unei companii.

Tehnici de analiza financiara a unei firme pe baza Bilantului Contabil

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Modalitate de calcul

Interval de  siguranţă financiară

Interpretare

Rate de solvabilitate

 

1.

Rata solvabilităţii patrimoniale

Capitaluri proprii/Total pasive x100

Mai mare de 30%

Exprimă capacitatea de autofinanţare a societăţii, precum şi măsura în care poate face faţă obligaţiilor sale de plată. O valoare ridicată a acestui indicator semnifică o sporire a capacităţii de autofinanţare a societăţii.

2.

Rata autonomiei financiare

Capitaluri proprii/Capitaluri permanente x100

Mai mare de 50%

Exprimă independenţa financiară a societăţii. Creşterea ponderii capitalului propriu al societăţii în capitalul său permanent, are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale.

3.

Gradul de îndatorare generală

Datorii totale/Capitaluri proprii x 100

Mai mic de 50%

Indicatorul evidenţiază proporţia finanţării datoriilor totale ale societăţii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacităţii de autofinanţare pe termen scurt, mediu şi lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societăţii.

Nr. crt.

Denumire indicator

Modalitate de calcul

Interval de  siguranţă financiară

Interpretare

4.

Rata solvabilităţii generale

Datorii totale/Total active x 100

Mai mic de 30%

Exprimă măsura în care activele societăţii contribuie la finanţarea datoriilor sale totale.

Rate de lichiditate

 

5.

Rata lichidităţii curente (generale)

Active circulante/Datorii pe termen scurt x 100

150%-250%

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt şi reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilităţi băneşti care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societăţii.

6.

Rata lichidităţii imediate (intermediare)- testul acid

(Active circulante –stocuri)/Datorii pe termen scurt x 100

50%-100%

Reflectă capacitatea activelor circulante ale societăţii, concretizate în creanţe şi trezorerie  de a-şi onora datoriile exigibile pe termen scurt.

7.

Rata lichidităţii efective

Trezorerie/Datorii pe termen scurt x 100

50%-100%

Reflectă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt pe baza disponibilităţilor băneşti şi a investiţiilor financiare pe termen scurt

Rate de rentabilitate

 

8.

Rata rentabilităţii economice

Profit brut/Active totale x 100

maximizare

Exprimă eficienţa utilizării activelor, respectiv contribuţia acestora la obţinerea rezultatelor

9.

Rata rentabilităţii activelor (ROA)

Profit net/Active totale x 100

maximizare

Exprimă eficienţa utilizării activelor societăţii în activitatea operaţională, respectiv gradul de rentabilitate al întregului capital investit în firmă.

10.

Rata rentabilităţii financiare

Profit net/Capitaluri proprii x 100

maximizare

Reflectă eficienţa utilizării capitalului investit de către acţionari

11.

Rata rentabilităţii generale

Profit net/Cheltuieli totale x 100

maximizare

Exprimă consumul total de resurse

Rate de piaţă

 

12.

Valoarea contabilă a acţiunii (valoarea sa intrinsecă)

Capitaluri proprii/Nr. acţiuni emise

maximizare

Reflectă valoarea activului net pe acţiune, respectiv suma pe  care ar încasa-o un acţionar de pe urma valorificării activelor societăţii şi onorarea datoriilor către creditori.

13.

Rata preţ-valoarea contabilă P/B (price to book value, rata valorii de piaţă )

Cursul acţiunii/Valoarea contabilă a acţiunii

Nu este cazul

Indicatorul compară valoarea de piaţă a unei acţiuni cu valoarea sa contabilă. În cazul unui raport subunitar, se consideră că acţiunea este subevaluată, generând un semnal de cumpărare pentru investitori. În situaţia în care cursul este superior valorii contabile, acţiunea este supraevaluată iar investitorul primeşte un semnal de vânzare.

14.

Câştigul pe acţiune EPS

Profit net/Număr de acţiuni comune emise

maximizare

Exprimă randamentul intern al unei acţiuni, prin prisma profitului pe care acţiunea îl aduce într-un exerciţiu financiar şi permite investitorului să compare rezultatele obţinute de firmă pentru a decide dacă păstrează, lichidează sau majorează pachetul de acţiuni deţinut.

Nr. crt.

Denumire indicator

Modalitate de calcul

Interval de  siguranţă financiară

Interpretare

15.

Coeficientul de capitalizare bursieră PER (coeficientul de capitalizare)

Cursul acţiunii/Câştigul pe acţiune

minimizare

Exprimă randamentul de piaţă al unei acţiuni, prin prisma sumei pe care este dispus să o plătească un investitor pentru a obţine o unitate monetară din profitul societăţii. De asemenea, indică perioada necesară unui acţionar pentru a-şi recupera capitalul investit. Indicatorul reprezintă o măsură a încrederii investitorilor în companie, în sensul că o valoare mare indică un nivel crescut al aşteptărilor faţă de evoluţia profiturilor firmei. Valorile acestui indicator ar trebui interpretate în contextul unor companii care activează în domenii similare de activitate. Cu cât indicatorul PER este mai redus, cu atât o acţiune este considerată mai interesantă, fiind recomandabilă cumpărarea şi deţinerea ei. Cu toate acestea, un PER mic poate fi asociat companiilor cu afaceri riscante, în timp ce firmele cu perspective bune de dezvoltare pot înregistra un nivel ridicat al PER-ului.

16.

Randamentul acţiunii

Dividendul acţiunii/Cursul acţiunii x 100

maximizare

Indicatorul reprezintă o măsură a câştigului obţinut de acţionari, în urma investiţiei făcute în acţiunile companiei, prin raportarea venitului adus de acţiuni la costul acesteia. Investitorii utilizează acest indicator pentru a compara veniturile din investiţii în acţiuni, în cadrul aceluiaşi sector, sau al unor sectoare de piaţă diferite, precum şi cu veniturile din investiţii în alte tipuri de instrumente financiare - dobânzi aferente investiţiilor în instrumente cu venit fix. Acest indicator nu exprimă în mod necesar performanţa unei companii, în special celor în creştere, care au o politică de capitalizare a profitului obţinut.

17.

Rata de distribuire a dividendelor (pay out ratio)

Dividendul acţiunii/Câştigul pe acţiune x 100

Nu este cazul

Un nivel scăzut al acestui indicator aduce insatisfacţie acţionarilor, reflectând o politică de reinvestire a profiturilor, în detrimentul distribuirii de dividende.

 

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Modalitate de calcul

Interval de  siguranţă financiară

Interpretare

Alţi indicatori

 

18.

Raportul capitaluri proprii - capital social

Capitaluri proprii/Capital social

 

 

 

maximizare

Exprimă performanţele utilizării capitalului angajat în afacere, precum şi soliditatea companiei, prisma elementelor de capitalizare.

19.

Raportul rezerve-capital social

Rezerve/Capital social

maximizare

Exprimă potenţialul societăţii cu privire la majorarea capitalului social, prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, în urma încorporării rezervelor.

20.

Raportul rezerve-capitaluri proprii

Rezerve/Capitaluri proprii

nu e cazul

21.

Raportul profit-capitaluri proprii

Profit/Capitaluri proprii

nu e cazul

Exprimă eficienţa capitalurilor proprii ale societăţii în realizarea profiturilor

22.

Raportul profit-cifra de afaceri

Profit/Cifra de afaceri

maximizare

Exprimă contribuţia cifrei de afaceri la obţinerea profitului