Echipa Contabilii.ro

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

Art. 1. Părţile contractante

1. Angajatorul, persoană juridică/fizică/asociaţie familială __________________________________________________, cu sediul/domiciliul în __________________________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice locale din __________________________________________________ sub numărul __________________________________________________ cod fiscal __________________________________________________, cod unic de înregistrare __________________________________________________, telefon __________________________________________________, reprezentată legal prin __________________________________________________, în calitate de __________________________________________________

şi

2. Ucenicul, dl/dna __________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea __________________________________________________, str. __________________________________________________, nr. __________________________________________________, bloc __________________________________________________, apartament __________________________________________________, sector/judeţ __________________________________________________, posesor al B.l./C.I./paşaport seria __________________________________________________ nr. __________________________________________________, eliberat/ă de __________________________________________________ la data de ......., CNP __________________________________________________ (permis de muncă) __________________________________________________

Am încheiat prezentul contract de ucenicie la locul de muncă, prin care am convenit asupra următoarelor clauze:

Art. 2. Obiectul contractului: __________________________________________________

Art. 3. Durata contractului: de la data de __________________________________________________ la data de __________________________________________________

Art. 4. Calificarea/competenţele care urmează a fi dobândită/e de ucenic: _______________________________________________

Art. 5. Pregătirea ucenicului urmează să fie coordonată de __________________________________________________, în calitate de maistru de ucenicie, având atestatul nr. __________________________________________________

Art. 6. 1. Locul de desfăşurare a activităţii de pregătire teoretică __________________________________________________

2. Locul de desfăşurare a activităţii de pregătire practică __________________________________________________

Art. 7. Tipul certificatului obţinut la absolvirea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă: __________________________________________________

Art. 8. Repartizarea programului de pregătire teoretică şi practică :

1. Durata zilnică a pregătirii practice __________________________________________________ între orele __________________________________________________

2. Durata zilnică a pregătirii teoretice __________________________________________________ între orele __________________________________________________

Art. 9. Durata totală a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă:

Art. 10. Atribuţiile ucenicului __________________________________________________

Art. 11. Durata concediului de odihnă anual: __________________________________________________

Art. 12. Durata concediului suplimentar: __________________________________________________

Art. 13. Durata concediului plătit pentru studii: __________________________________________________

Art. 14. Salarizare

(1) Ucenicul urmează să beneficieze de un salariu de baza lunar de __________________________________________________lei la care se adaugă:

a) sporuri __________________________________________________

b) indemnizaţii __________________________________________________

c) alte adaosuri __________________________________________________

d) alte avantaje în natură __________________________________________________

(2) Data/datele la care se achită drepturile salariale sunt: __________________________________________________

(3) Data/datele la care se acordă adaosurile şi avantajele în natură: __________________________________________________

Art. 15. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă:

1. echipamentul de protecţie: __________________________________________________

2. echipamentul de lucru: __________________________________________________

3. antidoturi: __________________________________________________

4. alimentaţie suplimentară de protecţie: __________________________________________________

5. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: __________________________________________________

Art. 16. Alte clauze:

1. perioada de probă __________________________________________________

2. perioada de preaviz în cazul în care încetarea raporturilor de muncă se face din iniţiativa angajatorului este de __________________________________________________

3. perioada de preaviz în cazul în care încetarea raporturilor de muncă se face din iniţiativa angajatului este de __________________________________________________

4. se interzice ucenicului minor să presteze activitate în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase

5. se interzice ucenicului minor să presteze muncă de noapte şi muncă suplimentară

6. alte clauze: __________________________________________________

Art. 17. Riscurile specifice locului de desfăşurare a activităţii practice şi teoretice

Art. 18. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante:

(1) Ucenicul are în principal, următoarele drepturi:

a) de a se pregăti profesional;

b) de a fi salarizat pentru munca depusă;

c) la un concediu de odihnă anual, pentru munca efectiv prestată;

d) la repaus zilnic şi săptămânal;

e) la egalitate de şanse şi de tratament;

f) la demnitate în muncă;

g) la securitate şi sănătate în muncă;

h) la acces pentru formare profesională suplimentară;

i) la informare şi consultare;

j) de a constitui sau de a adera la un sindicat;

k) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

l) la protecţie în caz de concediere;

m) de a participa la acţiuni colective;

n) la negociere individuală şi colectivă;

o) la protecţie în cazul în care raporturile de muncă ale maistrului se suspendă sau încetează, şi acest lucru afectează direct pregătirea profesională a ucenicului.

(2) Ucenicului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) de a respecta disciplina muncii;

c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul de ucenicie la locul de muncă;

d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) de a respecta secretul de serviciu sau secrete de fabricaţie;

g) de a se pregăti profesional;

h) de a respecta indicaţiile maistrului de ucenicie.

(3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare ucenic, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

(4) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să asigure toate condiţiile pentru ca maistrul de ucenicie să-şi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului;

b) să informeze ucenicul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

d) să acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de ucenic, în condiţiile legii;

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;

j) să asigure pregătirea profesională a ucenicului;

k) să asigure accesul gratuit al ucenicului la servicii de medicină sau medicină a muncii;

l) să asigure verificarea periodică a locului de desfăşurare a activităţii ucenicului;

m) să îl sprijine pe ucenic în toate acţiunile sale care privesc pregătirea teoretică şi practică;

n) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile maistrului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea pregătirii profesionale;

o) să nu îl utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau ocupaţia pentru care se pregăteşte;

p) să îl supună pe ucenic la cel puţin 2 examene medicale gratuite pe an;

r) să elibereze ucenicului care a absolvit ucenicia la locul de muncă certificatul de calificare potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 19. Alte clauze:

Art. 20. Dispoziţii finale:

(1) Prevederile prezentului contract de ucenicie se completează cu dispoziţiile legii privind ucenicia la locul de muncă, cu cele ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul __________________________________________________ şi înregistrat la __________________________________________________ sub numărul __________________________________________________/__________________________________________________

(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă face parte integrantă din prezentul contract de ucenicie şi este prezentat în anexa la contract.

(3) Orice modificare privind clauzele din prezentul contract, în timpul executării acestuia, impune încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.

(4) Prezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul se va depune la inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale ucenicului sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Ucenic,

Angajator

__________________________________________________

__________________________________________________